Το έργο με τίτλο Innovative Economy Ecosystem και ακρωνύμιο INECO, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματική Προτεραιότητα g και Ειδικό Στόχο 2.2. του  INTERREG IP CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις που αφορούν στη δυνατότητα δημιουργίας ομαδοποιήσεων συνέργειας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αδύναμη και ευάλωτη παραγωγική δομή και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.  Ωστόσο μια αυξανόμενη ομάδα από υψηλού επιστημονικού επιπέδου, πτυχιούχους πανεπιστημίων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συμπερίληψης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία διαμέσου κατά την παρούσα συγκυρία, έχει εντείνει το επιχειρηματικό «πνεύμα» στην ευρύτερη περιοχή.

Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οικονομικό Τμήμα), το Επιμελητήριο Καστοριάς ως επικεφαλής εταίρος, ο Σύνδεσμος Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας, και από την πλευρά της Αλβανίας το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου,  το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου “Eqrem Cabej” και το Κέντρο Μελετών και Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 645.306,72€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Το αιτιολογικό του υπόβαθρο θα μπορούσε να θεωρηθεί πως εδράζεται στη διαπίστωση πως κρίσιμο ζητούμενο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προ-θερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών. Δηλαδή η ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικής ιδέας πριν από την μετατροπή της σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η διαπίστωση αυτή εντασσόμενη στην οικονομική, επιχειρηματική και ερευνητική δραστηριότητα της περιοχής, αποκτά ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Εξ αυτού του λόγου το έργο απευθύνεται σε ένα ευρύτερο καινοτόμο οικοσύστημα στη διασυνοριακή περιοχή με τη δημιουργία δύο υποστηρικτικών μηχανισμών προ-θερμοκοίτισης, προκειμένου να ενθαρρύνει νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες και ομάδες να ετοιμάσουν και να δοκιμάσουν (τεστάρουν/αξιολογήσουν) τις επιχειρηματικές τους ιδέες υπό πραγματικές συνθήκες χωρίς όμως να αναλάβουν κάποιο επιχειρηματικό κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, μια σειρά από εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής αλλά και ψηφιακής δομής, αποτελούν το περιβάλλον του έργου.

Σε αντίθεση με τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, η δομή προ-θερμοκοίτισης υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες και όχι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Οι εν δυνάμει επιχειρηματίες εντός της δομής, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την εμπορευσιμότητα και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα των ιδεών τους, μέσω της υποστήριξης που θα παρέχεται με τα εργαλεία και τα στελέχη συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Το έργο δομείται σε πέντε επιμέρους Πακέτα Εργασίας, κάθε ένα από τα οποία συντίθεται από επιμέρους παραδοτέα, για την υλοποίηση των οποίων οι εταίροι του έργου συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα Πακέτα Εργασίας είναι:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

  • Πακέτο εργασίας 2 (ΠΕ2):

Επικοινωνία και διάχυση

  • Πακέτο εργασίας 3 (ΠΕ3):

Στρατηγική Προθερμοκοίτησης

  • Πακέτο εργασίας 4 (ΠΕ4):

Μηχανισμοί και εργαλεία προθερμοκοίτισης

  • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Ανάπτυξη ικανοτήτων προθερμοκοίτησης

  • Πακέτο εργασίας 6 (ΠΕ6):

Δράσεις εκτός επιλέξιμης περιοχής