Τεχνική υποστήριξη & Διαχείριση Έργων

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την διαχείριση & παρακολούθηση των έργων είναι το Microsoft Project. Το MS Project βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα των Windows, είναι απλό στην εγκατάσταση, εύκολο στη χρήση και πλήρως συμβατό με όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία αυτοματισμού γραφείου. Με βάση την εμπειρία μας σε παρόμοια έργα, θεωρούμε ότι το Microsoft Project αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την διοίκηση έργων και την παρακολούθηση όλων των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκειά του. Διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, με κυριότερο την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Άλλα πλεονεκτήματα του εργαλείου είναι η σωστή οργάνωση και η ανάλυση των δεδομένων.

το Microsoft Project αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την διοίκηση έργων και την παρακολούθηση όλων των πόρων

Παρακολούθηση Υλοποίησης

Παρακολούθηση όλων των στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την πορεία της υλοποίησης των έργων σε πραγματικό χρόνο.

Λογισμικό Διαχείρισης

Το Microsoft Project αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την οργάνωση και επίβλεψη έργων, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα και σύνθετα, καθώς παρέχει όποια πληροφορία χρειάζεται τη στιγμή που χρειάζεται. Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αναφέρονται παρακάτω:

  • Εργασία σε γνώριμο περιβάλλον. Αξιοποιώντας το ήδη γνωστό και εύχρηστο interface του Microsoft Office, επιτρέπει απλή και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω ευέλικτων εργαλείων οργάνωσης, προβολής και ανάλυσης δεδομένων.
  • Πλήρης συμβατότητα με τις εφαρμογές του Microsoft Office, καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων και συστήματα, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με το Project πιο γρήγορα και να κάνουν ευκολότερα κοινή χρήση πληροφοριών με άλλα μέλη της Ομάδας Έργου.
  • Δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το Microsoft Project παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και διαχείρισης δεδομένων είτε σε τοπικό δίκτυο, είτε μέσω Διαδικτύου, ανεξάρτητα από το εάν ο χρήστης είναι on – line ή off – line. Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου και οι εξωτερικοί εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του Έργου με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς χρόνου και απόστασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Υπεύθυνος Έργου έχει την τρέχουσα εικόνα του Έργου ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενημέρωσης και καταχώρισης στοιχείων.

Τεχνικές και Μέθοδοι Διοίκησης Έργων

Για την επιτυχή υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του Έργου οι προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν και υποστηρίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του έργου και συνεπώς την επιτυχία του είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να:

και με συνέπεια με την Ομάδα Έργου και την Αναθέτουσα Αρχή.

σχετικά με την έγκαιρη εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας κατάλληλων στελεχών, απαραίτητων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου στο σύνολό του.

σχετικά με ζητήματα ή / και προβλήματα που δύναται να επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του έργου σε κάθε του διάσταση.

και να τεκμηριώνει για αλλαγές στις μεθοδολογίες διαχείρισης του έργου που χρησιμοποιεί. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τις αλλαγές αυτές.

Μηχανισμοί Ελέγχου και Εξασφάλιση Ποιότητας Έργου

Η Διοίκηση της Ποιότητας του έργου περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που απαιτούνται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το έργο το οποίο υλοποιείται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες αναλήφθηκε και αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το Σύστημα Διοίκησης της Ποιότητας του Έργου. Το σύστημα Διοίκησης ποιότητας του έργου βασίζεται στη φιλοσοφία διαχείρισης ποιότητας που ακολουθεί τα βήματα:

  • Σχεδίαση
  • Υλοποίηση
  • Έλεγχος
  • Διόρθωση
  • Δράση