Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρίας μας στο σχεδιασμό, συγκρότηση, υποστήριξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένων δράσεων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δίνει προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας μέσα από ένα μεγάλο φάσμα μελετητικών υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μελετών ενδεικτικά περιλαμβάνουν έρευνες πεδίου, καταγραφή και χαρτογράφηση, στρατηγικές μελέτες, αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων, μελέτες ανάλυσης αναγκών και καλών πρακτικών, μελέτες τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και μελέτες ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης οικοπολιτιστικών πόρων.

Η εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση αντίστοιχων έργων του δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των εργοδοτικών φορέων και των ενώσεων τους, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι μελέτες που αναλαμβάνουμε αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Έρευνες Πεδίου

Εξειδικευμένες υπηρεσίες – υψηλής ποιότητας παραδοτέα

Μελέτες

Κατηγορίες Μελετών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Την παρακολούθηση, αποδελτίωση των προκηρύξεων, προσκλήσεων και ανακοινώσεων των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Το σχεδιασμό των προτάσεων χρηματοδότησης
 • Την υποστήριξη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρότητας
 • Τη συγκρότηση εταιρικοτήτων
 • Την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Την υποστήριξη στην υλοποίηση

Ενδεικτικά Παραδείγματα

Αντικείμενο είναι η εκπόνηση μιας μελέτης βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των Σπηλαίων.  Στο πλαίσιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα πεδίου η οποία θα περιλαμβάνει την καταγραφή – αποτύπωση, συλλογή και ανάλυση συναφών δεδομένων που θα διαθέσουν οι εταίροι της πράξης, την αξιολόγηση πρακτικών και την τελική σύνθεση.

Τα προτεινόμενα περιεχόμενα της μελέτης καλών πρακτικών με βάση την μεθοδολογική προσέγγιση θα διαμορφωθούν με τον παρακάτω ενδεικτικό τρόπο:

 1. Εισαγωγή
 2. Καλές πρακτικές διαχείρισης σπηλαίων
 3. Καλές πρακτικές Γενικά – Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά
 4. Βιβλιογραφική διερεύνηση καλών πρακτικών διαχείρισης σπηλαίων:
 • Μέθοδος αναζήτησης
 • Καταγραφή απαραίτητης πληροφορίας
 • Κριτήρια αποκλεισμού από την επιλεγμένη λίστα
 1. Παρουσίαση καλών πρακτικών με τη χρήση τυποποιημένης φόρμας (template)
 2. Μεθοδολογία αξιολόγησης – πολυκριτηριακή ανάλυση
 • Εισαγωγή
 • Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης καλών πρακτικών
  • Διαμόρφωση συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο
  • Η πολυκριττηριακή ανάλυση ως εργαλείο αξιολόγησης
  • Πολυκριτηριακή ανάλυση απλής μεθόδου
  • Μαθηματική διατύπωση
 1. Αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Καλές πρακτικές διαχείρισης
 • Καλές πρακτικές συντήρησης
 • Καλές πρακτικές αποκατάστασης
 1. Συστάσεις πολιτικής
 2. Επίλογος

Εκπόνηση μιας μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης τουριστικών προορισμών που αφορούν σε περιοχές με σπήλαια, με τη χρήση μιας αποδεκτής μεθοδολογίας μελετών συγκριτικής αξιολόγησης.

Περιεχόμενα της Μελέτης:

 1. Εισαγωγή
 2. Η συγκριτική αξιολόγηση ως μεθοδολογία και ο ρόλος της στη βελτίωση των επιδόσεων μιας περιοχής
 3. Προσδιορισμός μεθοδολογίας
 4. Διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής τουριστικών περιοχών
 5. Αναγνώριση ανταγωνιστών
 6. Κριτήρια αξιολόγησης και δόμηση δεικτών
 7. Συγκριτική αξιολόγηση μέσω υπολογισμού των δεικτών
 8. Σχέδιο δράσης ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης
 9. Συστάσεις πολιτικής
 10. Βιβλιογραφία – λίστα αναφορών

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ανάλυση Αναγκών & Σχέδιο Δράσης σχετικά με τη Στρατηγική Προ-θερμοκοίτησης στην διασυνοριακή περιοχή» με τη συλλογή δεδομένων για γυναικείες επιχειρήσεις και την τελική ανασκόπησή του από σχετικό εμπειρογνώμονα καθώς και τη μετάφραση του υλικού που θα παραχθεί. Οι επιμέρους στόχοι του Σχεδίου Δράσης για τη στρατηγική για την προ-επώαση είναι: (α) να θέσει τους στόχους βάσει μιας εις βάθος διάγνωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης (β) να περιγράψει τις ενέργειες και τα απαιτούμενα μέτρα πολιτικής.