Τοπική – Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρίας μας στο σχεδιασμό, συγκρότηση, υποστήριξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένων πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, την καθιστούν ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες συμβούλων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν μελέτες, έρευνες, προγράμματα, ενέργειες και συνεργασίες στους τομείς των:

 

 • Επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ
 • Περιφερειακής ανάλυσης
 • Αγοράς εργασίας
 • Κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής οικονομίας
 • Πολιτικών αστικής ανάπτυξης
 • Οργάνωσης δομών υποστήριξης πολιτικών
 • Αξιολόγησης πολιτικών
 • Μελετών επιπτώσεων

Η εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση αντίστοιχων έργων του δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των εργοδοτικών φορέων και των ενώσεων τους, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικό μέσο ανάπτυξης πολιτικών αποτελεί η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

Τοπική - Περιφερειακή Ανάπτυξη

Βασικές Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Την παρακολούθηση, αποδελτίωση των προκηρύξεων, προσκλήσεων και ανακοινώσεων των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Το σχεδιασμό των προτάσεων χρηματοδότησης
 • Την υποστήριξη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρότητας
 • Τη συγκρότηση εταιρικοτήτων
 • Την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Την υποστήριξη στην υλοποίηση