Best Water Use (BESTU)

Στα πλαίσια του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020» υλοποιείται το έργο με τίτλο «Best Water Use / BEST-U», που αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικός στόχος του έργου αποτελεί η προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους.

Tο έργο BEST-U αναμένεται να τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Βασική προτεραιότητα του έργου BESTU αποτελεί η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των υδατικών πόρων και την προστασία του εδάφους. Στόχος του έργου είναι η καταγραφή, συλλογή και προώθηση πληροφοριών και δεδομένων σε πολιτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο, που θα βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς να ενεργοποιηθούν για να πετύχουν πιο ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, εστιάζοντας στην ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών, των πολιτών και των τοπικών αρχών, τόσο στον τομέα της εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας τους. Το έργο δομείται σε έξι (6) πακέτα εργασίας.

ΟΙ Εταίροι του Έργου είναι:

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (Ελλάδα) ως επικεφαλής εταίρος
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ελλάδα)
 • Economic Development Agency Bansko (Βουλγαρία)
 • Association Eco Network (Βουλγαρία)
 • Economic Development Agency High West Rodopi (Βουλγαρία)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 693.632,50€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

 1. Ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων,
 2. Ενίσχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις,
 3. Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα προωθήσουν την ολοκληρωμένη, συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων και ειδικότερα τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων,
 4. Δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης.

Το έργο δομείται σε πέντε επιμέρους Πακέτα Εργασίας, κάθε ένα από τα οποία συντίθεται από επιμέρους παραδοτέα, για την υλοποίηση των οποίων οι εταίροι του έργου συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα Πακέτα Εργασίας είναι:

 • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

 • Πακέτο εργασίας 2 (ΠΕ2):

Επικοινωνία και διάχυση

 • Πακέτο εργασίας 3 (ΠΕ3):

Στρατηγική Αλυσίδας Αξίας

 • Πακέτο εργασίας 4 (ΠΕ4):

Μηχανισμός Υποστήριξης & Ψηφιακά Εργαλεία

 • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Ανάπτυξης Δυναμικής

 • Πακέτο εργασίας 6 (ΠΕ6):

Δράσεις εκτός επιλέξιμης περιοχής

 • Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων:
 • Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων από τις δύο συμμετέχουσες χώρες, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της πολιτικής και της επικοινωνιακής διαχείρισης των αστικών υδάτων.
 • Πιλοτική δράση με τίτλο «καλύτερη χρήση ύδατος», αντλώντας πληροφορίες από οργανισμούς, ιδρύματα και σχολεία που υλοποιούν ειδικές δράσεις ή / και χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ορθολογική χρήση των υδάτων.
 • Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης.
 • Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των υδατικών πόρων, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις:
 • Καταγραφή / έρευνα της σχέσης των νοικοκυριών και των αγροτών με το νερό και τη αντίληψης τους γύρω από αυτό.
 • Ανάπτυξη οδηγών ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων ανά κατηγορία χρήστη ύδατος
 • Δημιουργία οδηγού βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς εφαρμοζόμενων πρακτικών.
 • Εφαρμογή εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
 • Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών:
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε δασκάλους σχολείων και νηπιαγωγείων, οι οποίοι θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση των υδάτων και θα τους εκπαιδεύσουν στα εργαλεία και τις τεχνικές που προτείνει το έργο BEST-U.
 • Δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία αίσθησης υπευθυνότητας μεταξύ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης:
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος σε σχολεία και νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, όλοι μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη ύδατος. Οι μαθητές είναι αυτοί, που στη συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο και τους γονείς τους.
 • Δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-learning / e-games) και εφαρμογής για κινητά.

Τα βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

 • Πολίτες με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα προβούν σε δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.
 • Παιδιά με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, που αφού μάθουν πώς τα ίδια να εξοικονομούν νερό, θα ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και τη γειτονιά για τη σημασία του νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του.
 • Δημιουργία δικτύου σε θέματα διαχείρισης του νερού με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικών αρχών και πολιτών. Στο πλαίσιο του δικτύου, θα ανταλλάσσονται εμπειρίες στη διαχείριση των πολιτικών και της επικοινωνίας των αστικών υδάτων και θα γίνεται μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα μέλη του. (θεσμική ενίσχυση). Επίσης, θα προωθηθεί στις τοπικές αρχές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι πολιτικές, οι στρατηγικές, η νομοθεσία και οι δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στις περιοχές τους.
 • Προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, με επίκεντρο τα αστικά ύδατα, και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.
 • Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης του νερού, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.