Culture Lands

Το έργο με τίτλο Innovative Economy Ecosystem και ακρωνύμιο INECO, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματική Προτεραιότητα g και Ειδικό Στόχο 2.2. του  INTERREG IP CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις που αφορούν στη δυνατότητα δημιουργίας ομαδοποιήσεων συνέργειας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αδύναμη και ευάλωτη παραγωγική δομή και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.  Ωστόσο μια αυξανόμενη ομάδα από υψηλού επιστημονικού επιπέδου, πτυχιούχους πανεπιστημίων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συμπερίληψης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία διαμέσου κατά την παρούσα συγκυρία, έχει εντείνει το επιχειρηματικό «πνεύμα» στην ευρύτερη περιοχή.

Στο έργο Culture Lands συμμετέχουν:

 • Ο Δήμος Φλώρινας ως επικεφαλής εταίρος
 • Ο Δήμος Καστοριάς
 • Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Ο Δήμος Αργυροκάστρου
 • Ο Δήμος Μπερατίου
 • Η ΜΚΟ People and Ideas

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 486.812,54€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Το έργο με τίτλο και ακρωνύμιο Culture Lands, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματική Προτεραιότητα (d) και Ειδικό Στόχο 2.1. του  INTERREG IP CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.

Ως αιτιολογικό υπόβαθρο του θα μπορούσε να θεωρηθεί η διαπίστωση πως η ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή διακρίνεται για την πολιτιστική πολυμορφία και για τα, εξαιρετικής σπουδαιότητας, σημαντικά γεγονότα τα οποία ενισχύουν την εξωστρέφεια των περιοχών που διοργανώνονται. Κοινά χαρακτηριστικά όλων των γεγονότων αποτελούν:

 •             Η υψηλή αναγνωρισιμότητα τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 •             Η συγκέντρωση χιλιάδων επισκεπτών
 •             Η έντονη κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού
 •             Η διαδραμάτιση κρίσιμου ρόλου στο τοπικό τουριστικό προϊόν
 •             Η ισχυρή σύνδεση με την παράδοση (για τα περισσότερα από αυτά)
 •             Η χρονική διάρκεια
 •             Το σχετικά καλό επίπεδο διοργάνωσης
 •             Η ανύπαρκτη φυσική τους δικτύωση ανά χώρα
 •             Η ανύπαρκτη διασυνοριακή δικτύωση

Τέτοια γεγονότα είναι (ενδεικτική αναφορά):

 •             Τα ραγκουτσάρια στην Καστοριά
 •             Οι φωτιές στη Φλώρινα
 •             Το φολκλορικό φεστιβάλ του Αργυροκάστρου
 •             Το φεστιβάλ του Δήμου Berat

Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά των γεγονότων, το ρόλο που διαδραματίζουν ήδη στο τοπικό πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν των περιοχών τους, τη δυνητική δυναμική που μπορούν αναπτύξουν σε φυσική δικτύωση αλλά και το πλαίσιο των προτεραιοτήτων όπως αυτό καθορίζονταν από τη 2η πρόκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία, φαίνεται να διατυπώθηκε η πρόταση του Culture Lands διατυπώνεται η παρούσα πρόταση.

Βασικό πλαίσιο της προσέγγισης ήταν:

 • η ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης πολιτιστικών γεγονότων με στόχο τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση τους, μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την παράλληλη εισαγωγή ενός μεθοδολογικού πλαισίου πολιτιστικού management
 • η δικτύωση σημαντικών γεγονότων σε αυτό το τμήμα της διασυνοριακής περιοχής με στόχο την ανάπτυξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους ενισχύοντας την κινητικότητα του πολιτιστικού δυναμικού, την  εσωτερική δικτύωση φορέων πολιτισμού και την ενίσχυση του τοπικού διασυνοριακού τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος
 • η συγκρότηση ενός ενιαίου «πολιτιστικού ημερολογίου» με άξονα τα υφιστάμενα μεγάλα γεγονότα και η ανάπτυξη δράσεων ενιαίας αλλά και στοχευμένης προβολής στο εξωτερικό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Το έργο δομείται σε έξι επιμέρους Πακέτα Εργασίας, κάθε ένα από τα οποία συντίθεται από επιμέρους παραδοτέα, για την υλοποίηση των οποίων οι εταίροι του έργου συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα Πακέτα Εργασίας είναι:

 • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

 • Πακέτο εργασίας 2 (ΠΕ2):

Επικοινωνία και διάχυση

 • Πακέτο εργασίας 3 (ΠΕ3):

Δράσεις βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας

 • Πακέτο εργασίας 4 (ΠΕ4):

Τοπικά σύμφωνα ποιότητας

 • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και εφαρμογές

 • Πακέτο εργασίας 6 (ΠΕ6):

Δράσεις εκτός της επιλέξιμης περιοχής

Δράσεις οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν είναι:

 • Η ανίχνευση, καταγραφή και προσαρμογή καλών πρακτικών
 • Η συγκρότηση εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης
 • Η κατάρτιση, δημόσια διαβούλευση και εγκατάσταση τοπικών συμφώνων ποιότητας με στόχο την κινητοποίηση και δημιουργική εμπλοκή των τοπικών stakeholders
 • Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών ως προς το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των γεγονότων
 • Η αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας με την  προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, τον ανασχεδιασμό των δράσεων προβολής και δημοσιότητας, κλπ
 • Η υποστήριξη της υλοποίησης των γεγονότων με τη χρηματοδότηση τους κατά τον κύκλο ζωής του Culture Lands
 • Η συγκρότηση δικτύου με την ανταλλαγή σχημάτων, την δικτύωση φορέων και στελεχών και την ενιαία προβολή σε στοχευμένα κοινά στο εξωτερικό περιβάλλον της διασυνοριακής περιοχής αλλά και η εσωτερική προβολή με στόχο την ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ τους
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών ΠΕ  με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας κάθε γεγονότος μεμονωμένα και σε δίκτυο