Το έργο με τίτλο Innovative Economy Ecosystem και ακρωνύμιο INECO, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματική Προτεραιότητα g και Ειδικό Στόχο 2.2. του  INTERREG IP CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020.

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις που αφορούν στη δυνατότητα δημιουργίας ομαδοποιήσεων συνέργειας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, αδύναμη και ευάλωτη παραγωγική δομή και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.  Ωστόσο μια αυξανόμενη ομάδα από υψηλού επιστημονικού επιπέδου, πτυχιούχους πανεπιστημίων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες συμπερίληψης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία διαμέσου κατά την παρούσα συγκυρία, έχει εντείνει το επιχειρηματικό «πνεύμα» στην ευρύτερη περιοχή.

Από την ελληνική πλευρά στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος και από την πλευρά της Αλβανίας συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας ως επικεφαλής εταίρος και η ΜΚΟ Sustainable Environment Albania.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 660.540,88€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Ο γενικός στόχος του έργου ALTTOUR είναι να ενισχύσει τον ιαματικό τουρισμό με την προώθηση των ιαματικών πηγών της διασυνοριακής περιοχής. Ο θεραπευτικός τουρισμός είναι μια επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Η ζήτηση για ιαματικό τουρισμό (spa) στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, ιδιαίτερα σε μεγάλες ιαματικές πηγές. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για την αλβανική πλευρά, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη σύγχρονων και κατάλληλων υπηρεσιών και σχετικών υποδομών.

Το έργο δομείται σε πέντε επιμέρους Πακέτα Εργασίας, κάθε ένα από τα οποία συντίθεται από επιμέρους παραδοτέα, για την υλοποίηση των οποίων οι εταίροι του έργου συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα Πακέτα Εργασίας είναι:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

  • Πακέτο εργασίας 2 (ΠΕ2):

Επικοινωνία και διάχυση

  • Πακέτο εργασίας 3 (ΠΕ3):

Στρατηγική Εμπορικού Σήματος

  • Πακέτο εργασίας 4 (ΠΕ4):

Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικής

  • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Δικτύωση & Ποιότητα

Το έργο στοχεύει να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις με τις εξής ενέργειες:

α) Εντοπισμός των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και αναγκών μάρκετινγκ για τους ιαματικούς πόρους της διασυνοριακής περιοχής,

β) Προώθηση του ιαματικού τουρισμού και της βιωσιμότητας εντός της διασυνοριακής περιοχής,
γ) Δημιουργία μιας Κοινής Στρατηγικής Brand (Joint Brand Strategy) βασισμένης σε στοχευμένο μάρκετινγκ και πιλοτικές δράσεις,

δ) Διεξαγωγή ανάλυσης συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιαματικών λουτρών καθώς κι αυτών της διασυνοριακής περιοχής,

ε) Ανάπτυξη προσαρμοσμένων τουριστικών πακέτων για τον “ιαματικό τουρισμό”,

στ) Δημιουργία τοπικών συμφωνιών ποιότητας και πιλοτικών δράσεων,

ζ) Δημιουργία δικτύου νέων ιαματικών μορφών τουρισμού, όπως ο “Τουρισμός SPA” και η) Επένδυση στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

Το έργο αυτό θα συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να συνεργαστούν και να ενεργήσουν από κοινού για να επιτύχουν τους κοινούς στόχους.

Τα συνολικά εκτιμώμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
• (60) Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετάσχουν σε Τοπικές Συμφωνίες Ποιότητας & Πιλοτικές Δράσεις

• (100) Ενδιαφερόμενοι στον τουριστικό τομέα θα λάβουν μέρος σε MOOCs

• (200) Τουριστικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες κατάρτισης.

• (320) αιρετοί της περιοχής θα λάβουν μέρος σε εκπαίδευση σχετικά με το μάρκετινγκ τόπου

• (800) Οι επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν τα προσαρμοσμένα τουριστικά πακέτα για τον θερμικό τουρισμό

• (150) Δημοσιογράφοι και ειδικοί στον τουρισμό θα λάβουν μέρος σε επισκέψεις μελέτης

• (15) Ιδρύματα θα κάνει χρήση των ρυθμιστικών σχεδίων για ιαματικές πηγές στην περιοχή c-b

• (800) Οι χρήστες θα κάνουν χρήση της εφαρμογής VR για τον «θερμικό τουρισμό»

• (800) Οι πιθανοί επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν τον Τουριστικό οδηγό για τον άυλο πολιτισμό

• (450) συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε Info Days & δραστηριότητες διαβούλευσης • (100) συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην τελική διάσκεψη

• (160) μέλη του προσωπικού θα αυξήσουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση πολιτισμού

• (10) ευρωπαϊκά ιδρύματα, (15) εθνικά ιδρύματα, (40) περιφερειακά και τα τοπικά ιδρύματα θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου.