Παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως τις 02 Οκτωβρίου 2018.