Αντικείμενο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 • Δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2017

 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 • Αναβάθμιση της ψηφιακής τους κατάταξης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος

 • Ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου οι 5.000 €

 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης του 60% της ιδίας συμμετοχής

 • Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσων την τελευταία τριετία

 • Να λειτουργούν νόμιμα, να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με βάση τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί τα 3 τελευταία έτη, τα λογισμικά που διαθέτει η επιχείρηση και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ, η επιχείρηση κατατάσσεται ψηφιακά στην αντίστοιχη βαθμίδα.

Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή - step change - στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 1. Κατηγορία Δαπάνης 1: Εξοπλισμός (εξυπηρετητές, εξοπλισμός ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείου, άλλος σχετικός τεχνολογικός εξοπλισμός συναφής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας 1 μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 100% του προϋπολογισμού

 1. Κατηγορία Δαπάνης 2: Λογισμικό (εφαρμογές γραφείου, αναβάθμιση ιστοσελίδας, ανάπτυξη e-shop, συμμετοχή σε e-marketplaces, εξειδικευμένα προγράμματα – ERP, CRM, κ.λ.π., εξειδικευμένα λογισμικά, κ.λ.π.).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας 2 μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 100% του προϋπολογισμού

 1. Κατηγορία Δαπάνης 3: Υπηρεσίες (φιλοξενία, σύνδεση στο διαδίκτυο, παρουσία στα social media, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, κ.λ.π.)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας 3 μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού χωρίς να αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 1. Κατηγορία Δαπάνης 4: Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) χωρίς να αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 50.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/09/2018.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)