Portfolio

Ανάλυση αναγκών και πρόγραμμα δράσης στρατηγικής για την προ-θερμοκοίτηση

Ανάλυση αναγκών και πρόγραμμα δράσης στρατηγικής για την προ-θερμοκοίτηση στη διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου "INNOVATIVE ECONOMY ECOSYSTEM" (INECO)

Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η σε βάθος διάγνωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο προσδιορισμός των ενεργειών για τα απαιτούμενα μέτρα πολιτικής, με την κατάλληλη χωρική εξειδίκευση στην περιοχής αναφοράς (Δυτική Μακεδονία).

 

Το παραδοτέο αφορά σε:

 • Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων τα οποία θα συλλεχθούν από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
 • Μετάφραση του παραδοτέου στα Αγγλικά

 

Η συλλογή δεδομένων ειδικότερα, περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 100 ερωτηματολογίων για κάθε πλευρά των συνόρων. Ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία 100 ερωτηματολογίων από την ελληνική πλευρά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη RIS 3 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έμφαση θα δοθεί στους παρακάτω τομείς:

 • Παραγωγή ενέργειας και λιγνίτη
 • Γούνα και δέρμα
 • Αγρο-διατροφή
 • Παραγωγή μετάλλων
 • Τουρισμός με έμφαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Τα τελικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Συλλογή και αξιολόγηση δευτερογενών δεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση ημιδομημένων ερωτηματολογίων
 • Ανάλυση και αξιολόγηση συνεντεύξεων
 • Ανάλυση, αξιολόγηση και επιστημονική υποστήριξη δυο ειδικών ομάδων συζήτησης
 • Συστάσεις πολιτικής
 • Ανάλυση αναγκών και πρόγραμμα δράσης

Η Δράση «Ανάλυση αναγκών και πρόγραμμα δράσης στρατηγικής για την προθερμοκοίτιση στη διασυνοριακή περιοχή» δομείται επί των παρακάτω ΕΝΟΤΗΤΩΝ (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

 • Σύνοψη (Executive Summary)
 • Εισαγωγή & αντικείμενο του παραδοτέου (Scope of work)
 • Η έννοια της προ-επώασης: Ορισμός & Αρχές (Definition & Principles)
 • Βιβλιογραφική Επισκόπηση (Bibliographical Review)
 • Το προφίλ της περιοχής αναφοράς του έργου (Δευτερογενής ανάλυση δεδομένων) (Project area’s profile)
 • Τρέχουσα κατάσταση και διάγνωση του περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας (Current State and Diagnosis)
  • Πρωτογενής Έρευνα Πεδίου με Ερωτηματολόγια (Fieldwork)
  • Εντοπισμός Προκλήσεων και Περιορισμών (SWOT Analysis)
  • Προσδιορισμός Μοντέλων Προ-επώασης (Pre-incubation Models) και παραγόντων επιτυχίας (Success Factors)
  • Αναγνώριση Αξόνων, Θεματικών Προτεραιοτήτων & Ειδικών Στόχων
  • Ορισμός ενδεικτικών ενεργειών/δράσεων και αρμόδιων φορέων / ενδιαφερομένων (stakeholders)
  • Συνάφεια/Συνέπεια του Σχεδίου Δράσης με άλλες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Στρατηγικές
  • Συνέπεια του σχεδίου δράσης με ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων κατάρτισης, και καθοδήγησης (Mentoring/Coaching)
 • Σχεδιασμός Διαχείρισης και χρηματοδότησης δομών προ-επώασης
 • Σύστημα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Συγκριτική Ανάλυσης (Benchmarking Analysis)

Η μεθοδολογία της έρευνας προσαρμόζεται σε αυτό που ερευνάται και όχι το αντίστροφο και απαντά στα ερωτήματα: «Ποιο είναι το βασικό ερώτημα της έρευνας;» και «Ποιες είναι οι πληροφορίες που θα πρέπει να έχουμε στο τέλος της έρευνας;» Συχνά η διατύπωση του προβληματισμού και η ανάλυση των δεδομένων διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ωστόσο, στο παρόν παραδοτέο οι ερευνητικές υποθέσεις διατυπώνονται από την αρχή γιατί είναι αυτές που καθορίζουν, όχι μόνο τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται αλλά και την ανάλυση που ακολουθεί. Η μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, τον προβληματισμό, και τις ερευνητικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τριών ειδών πηγές πληροφοριών: i. τα «ίχνη» (γραπτά, στατιστικές). ii. ο λόγος (ερωτηματολόγιο), iii. η αλληλεπίδραση (παρατήρηση-focus group)

Πρόσφατα Παραδοτέα

Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020
INECO
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας