Portfolio

Διεθνές δίκτυο μεντόρων, Συμβουλευτική Επιτροπή, Ομάδα Προθερμοκοίτισης

Σύντομη Περιγραφή

Ο βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των δυνητικών επιχειρηματιών μέσω διεθνών μεντόρων.

Επιμέρους στόχοι της Δράσης είναι:

 • η παροχή διαρκούς συνεργασίας και διάχυσης εμπειριών μεταξύ των δυνητικών επιχειρηματιών
 • η ανάπτυξη μιας προσέγγισης βασισμένης σε μια ολιστική υποστήριξη μέσω των διεθνών μεντόρων.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Απολογιστική Έκθεση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα Lean Startup
 • Λίστα συμμετεχόντων
 • Φωτογραφικό Υλικό

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η υποστήριξη της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των δυνητικών επιχειρηματιών με την παροχή διαρκούς συνεργασίας και διάχυσης εμπειριών, βασισμένων σε μια ολιστική υποστήριξη μέσω των διεθνών μεντόρων.

Πιο αναλυτικά, οι εκροές του συγκεκριμένου παραδοτέου είναι:

 • Η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου μεντόρων
 • Η κατάρτιση μιας έκθεσης σχετικά με την υποστήριξη του δικτύου Προθερμοκοίτισης
 • Η κατάρτιση μιας έκθεσης σχετικά με τη δραστηριότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Προθερμοκοίτισης
 • Η κατάρτιση μιας έκθεσης σχετικά με τη δραστηριότητα της Ομάδας Προθερμοκοίτισης

Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα εκπαιδευτούν και θα καθοδηγηθούν για επτά μήνες από το δίκτυο διεθνών μεντόρων οι δυνητικοί επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στις υποστηρικτικές δράσης προθερμοκοίτισης του έργου INECO. Μέσα από αυτές τις υποστηρικτικές διαδικασίες θα στηριχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες προκειμένου να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι ιδέες και οι προτάσεις θα αξιολογούνται από έμπειρους μέντορες και θα παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση τόσο ατομικά όσο και συλλογικά προκειμένου να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν οι προσωπικές δεξιότητες.

Μήνας 1 – Προσανατολισμός

Οι σύμβουλοι mentors, mentees και άλλοι θα παρακολουθήσουν μια εκδήλωση προσανατολισμού, η οποία θα διευκολυνθεί από τον Επικεφαλής της Δράσης PB2 – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Οικονομικό Τμήμα) (GR). Οι Mentees και οι μέντορες θα πραγματοποιήσουν την πρώτη προσωπική συνάντηση είτε φυσικά είτε διαδικτυακά. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στη συζήτηση των βασικών ζητημάτων καθοδήγησης, στην ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων και στη διασαφήνιση του πλαισίου συνεργασίας και του τρόπου και μέσων επικοινωνίας που είναι οι καταλληλότεροι για τον καθένα.

Μήνας 2 – Πρώτη συνάντηση one-on-one με τον Mentor και Mentee

Τίθενται προς συζήτηση οι παρακάτω ενότητες:

 • Γνωριμία ξανά
 • Εντυπώσεις μετά την περίοδο προσανατολισμού του περασμένου μήνα;
 • Βραχυπρόθεσμοι στόχοι σταδιοδρομίας (ενός έως πέντε ετών) και μακροπρόθεσμοι (πάνω από πέντε χρόνια); Γιατί;
 • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθοδήγησης
 • Οι τρεις πρώτοι στόχοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 • Τρόποι συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων
 • Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του εργαλείου αξιολόγησης ικανοτήτων για στοχοθετημένα ζεύγη καθοδήγησης.

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

Μήνας 3 – Ολοκλήρωση Ατομικού Αναπτυξιακού Σχεδίου

Το επίκεντρο του τρίτου μήνα είναι το Ατομικό Αναπτυξιακό Σχέδιο (IDP), το οποίο θα αποτελεί τον  πρωταρχικό οδηγό που θα εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα καθοδήγησης. Στο πλαίσιο αυτό οι μέντορες συζητούν με τους Mentee πώς να εκπληρώσουν τους στόχους τους.

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

Μήνας 4 – Επαγγελματικός Αναπτυξιακός Στόχος # 1

Ο 4ος Μήνας είναι μια κρίσιμη συγκυρία κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επειδή είναι μια ευκαιρία για διεξοδική εξερεύνηση γύρω από την επαγγελματική ανάπτυξη του πρώτου στόχου, καθώς και οριστικοποίηση ενός δεύτερου στόχου. Τα κρίσιμα ερωτήματα αφορούν:

 • Πώς ενσωματώνονται μέχρι τώρα τα διδάγματα που έχουν αντληθεί στην καθημερινή εργασία;
 • Έχουν εντοπιστεί τυχόν νέες προκλήσεις στην καθημερινή εργασία;
 • Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους στόχους επαγγελματικής ανάπτυξης;
 • Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το Ατομικό Αναπτυξιακό Σχέδιο;
 • Ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτυχθούν για να καλυφθεί ο στόχος;
 • Έχουν δοκιμαστεί κάποιες από τις ιδέες ανάπτυξης; Εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

Μήνας 5 – Αξιολόγηση του Προγράμματος Mentoring Στόχος # 2

Ο 5ος Μήνα αποτελεί βασικό ορόσημο κατά τη διαδικασία του προγράμματος καθοδήγησης, καθώς εξετάζονται ο πρώτος και ο δεύτερος αναπτυξιακός στόχος και αξιολογείται το πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Εξετάζονται τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Πώς προχωράει το πρόγραμμα καθοδήγησης;
 • Πώς ενσωματώνονται μέχρι τώρα τα διδάγματα που έχουν αντληθεί στην καθημερινή εργασία;
 • Έχουν εντοπιστεί τυχόν νέες προκλήσεις στην καθημερινή εργασία;
 • Τι γίνεται στην πράξη διαφορετικά;
 • Επισκόπηση προόδου προγράμματος
 • Ποιες είναι οι συγκεκριμένες στρατηγικές για την εκπλήρωση του δεύτερου στόχου;
 • Έχουν εξεταστεί οι ενέργειες που χρειάζεται να δρομολογηθούν για να προωθηθεί αυτός ο στόχος;
 • Ποιες ικανότητες χρειάζονται για την επίτευξη του δεύτερου στόχου;
 • Ποιες είναι οι ευκαιρίες για να ασκηθούν αυτές οι ικανότητες στην εργασία;

Στη συνέχεια ακολουθεί κοινή χρήση της διαδικτυακής μάθησης μέσω βίντεο και webinar πριν από την προσωπική συνάντηση. Ερωτήματα που ακολουθούν:

 • Ποια ήταν τα πιο χρήσιμα μηνύματα;
 • Πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα μαθήματα στην καθημερινότητα;

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

Μήνας 6- Ολοκλήρωση εργασιών για δύο στόχους επαγγελματικής ανάπτυξης

Στη φάση αυτή η γραμμή τερματισμού είναι πλέον στην οπτική γωνία. Το επίκεντρο του 6ου Μήνα είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι πρόσφατες μικρές προσαρμογές επηρεάζουν την εμπειρία του προγράμματος καθοδήγησης. Ερωτήματα προς συζήτηση:

 • Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί για την επίτευξη των δύο στόχων;
 • Ποιες είναι οι συγκεκριμένες στρατηγικές για την εκπλήρωση των δύο στόχων;
 • Ποιες είναι οι ευκαιρίες για την άσκηση των δεξιοτήτων αυτών στην καθημερινή εργασία;

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

 

Μήνας 7 – Κλείσιμο – Συμπεράσματα

Ο 7ος Μήνας είναι ο χρόνος προβληματισμού και εορτασμού ταυτόχρονα. Στόχος είναι να αποτελεί μόνο την αρχή ενός νέου τρόπου σκέψης και εργασίας. Επιπλέον, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μετρηθεί καλύτερα η επιτυχία του προγράμματος καθοδήγησης. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να διερευνηθεί ένα μάθημα για συνεχή διά βίου μάθηση και ανάπτυξη πέρα ​​από την εμπειρία καθοδήγησης και να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της καθοδήγησης επίσημο πρόγραμμα. Ερωτήματα προς συζήτηση:

 • Ποια ήταν η εμπειρία του προγράμματος καθοδήγησης έως τώρα και πώς αυτή θα διατηρηθεί πέρα ​​από το επίσημο χρονικό διάστημα των επτά μηνών;
 • Πώς μπορούν οι δύο στόχοι αλλά και οι μελλοντικοί στόχοι να συνεχίσουν να καθοδηγούν την εξέλιξη των συμμετεχόντων;
 • Πώς συνέβαλε αυτό το πρόγραμμα στην προώθηση των μακροπρόθεσμων στόχων σταδιοδρομίας;

Ταξινόμηση χρονοδιαγραμμάτων

Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020
INECO
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας