Αντικείμενο της δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της δράσης.

Πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

 • Το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται σε μία Περιφέρεια

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης

 • Να λειτουργούν νόμιμα με ότι αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 • Να λειτουργούν νόμιμα, να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

 • Ενέργεια

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

 • Περιβάλλον

 • Τουρισμός

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

 • Υγεία

 • Υλικά – Κατασκευές

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100%

 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, έως 100%

 3. Μεταφορικά Μέσα (αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), έως 40% και μέχρι 24.000 € για μία τουλάχιστον ΕΜΕ

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 50.000 €.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000 έως 400.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 27/06/2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού - οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)