Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 ανακοίνωσε την 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η οποία θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η πρόσκληση στοχεύει στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Μία Ανταγωνιστική και Καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας (θεματικός στόχος 03) και συμβάλλει στον ειδικό στόχο του προγράμματος «02: Βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ για επέκταση πέρα των τοπικών αγορών» του οποίου ο στόχος είναι η τόνωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της περιοχής μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας Πρόκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 € και αποτελείται από κονδύλια του ΕΤΠΑ (8,5 εκ. €) και εθνικών συνεισφορών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία (1,5 εκ. €).

Το 30% του παραπάνω ποσού απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις (υπό ίδρυση ή επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία οικονομική χρήση).

 • Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης ανά πρόταση: 300.000 €

 • Μέγιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης ανά πρόταση: 600.000 €

 Η μέγιστη επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 € σε μία περίοδο 3 ετών σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013 (De minimis).

Το ελάχιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού για την κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να είναι κάτω από 40%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

 • Μηχανήματα, εξοπλισμός, έξοδα οχημάτων

 • Δαπάνες προσωπικού

 • Δαπάνες λογισμικού

 • Δαπάνες προώθησης, μάρκετινγκ, δικτύωσης

 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη

 • Τεχνολογία/ knowhow

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι επιχειρήσεις που η κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανήκει στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας των στρατηγικών "έξυπνης εξειδίκευσης" όπως καθορίζονται από τους κωδικούς ταξινόμησης της NACE:

- Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων

- Διαχείριση αποβλήτων για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας

- Ανανεώσιμη ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα

- Βιώσιμος τουρισμός

- Υγεία

- Υλικά – Τεχνολογία, Κατασκευαστικά Υλικά

- Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.

Κάθε υποψήφια επιλέξιμη επιχείρηση (Επικεφαλής Δικαιούχος) που υποβάλλει μία πρόταση θα πρέπει να συμπεριλάβει και έναν ακόμη επιλέξιμο δικαιούχο (Δικαιούχος Έργου) από την άλλη συμμετέχουσα χώρα, με τον οποίο θα συνεργαστεί με κάποια ιδιότητα για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Περιοχή Εφαρμογής

Οι επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας είναι:

 • EL111 - Έβρος (Evros)

 • EL112 - Ξάνθη (Xanthi)

 • EL113 - Ροδόπη (Rodopi)

 • EL114 - Δράμα (Drama)

 • EL115 - Καβάλα (Kavala)

 • EL122 - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

 • EL126 - Σέρρες (Serres)

Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης είναι 3 έτη. Η ημερομηνία έναρξης της επένδυσης μπορεί να καθοριστεί στο επενδυτικό σχέδιο για τον κάθε δικαιούχο.

Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης ενώ η διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 έτη από την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης.

Αίτηση

Όλες οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr)

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή από τις 15/2/2019 έως τις 15/4/2019

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)