Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

- την παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 2. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων.

 3. έχουν κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

 • Για τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου: 1 ΕΜΕ,

 • Για τον κλάδο της Εστίασης: 2 ΕΜΕ,

 • Για τον κλάδο της Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας: 5 ΕΜΕ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Ενδεικτικές προϋποθέσεις είναι οι:

 • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 • να πληρούν τις απαιτήσεις (1), (2) και (3) όπως ορίζονται ανωτέρω.

 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ ενός από τους 3 κλάδους

 • να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

 • να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ»).

 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους

 • να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία,

 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης και γενικότερα αφορούν:

 • Λιανικό Εμπόριο – για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47

 • Εστίαση – για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56

 • Εκπαίδευση – Κοινωνική Μέριμνα – για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88 (χωρίς παροχή καταλύματος)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης η οποία είναι η 19.12.2018.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Έως 100%

2

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

Έως 100%

3

Μεταφορικά μέσα

Ανάλογα με την περίπτωση από 12.000 έως 25.000 € και έως 30% του Π/Υ

4

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

Μέχρι 14.000 € (7.000 € ανά πιστοποιητικό και μέχρι 2 πιστοποιητικά)

5

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

Ανάλογα με την επιμέρους υποκατηγορία

6

Ψηφιακή Προβολή

Μέχρι 4.000 €

7

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μέχρι 30.000 € και έως 40% του Π/Υ (15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ)

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 10.000 € και μπορεί να φτάσει το ποσό των 150.000 €.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Ελάχιστη δαπάνη 1ου έτους

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων.

 Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδία κεφάλαια ή/ και δάνειο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων κάνοντας χρήση του τυποποιημένου έντυπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 06/02/2019 και ως ημερομηνία λήξης η 19/4/2019.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)