Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις

 1. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

 2. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Ενδεικτικές προϋποθέσεις είναι:

 

 • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 • να πληρούν τις απαιτήσεις (1), (2) και (3) όπως ορίζονται ανωτέρω.

 • να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

 • να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ»).

 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους

 • να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία.

 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης..

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης η οποία είναι η 19.12.2018.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου

1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 Έως 100%

2

Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών

Έως 100%

3

Συσκευασία, Ετικέτα, Branding

Έως 25%

4

Ψηφιακή Προβολή

Έως 15.000 €

5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

Έως 16.000 €

6

Μεταφορικά Μέσα

Έως 50%

7

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

20% και μέχρι 30.000 € (15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ)

 Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού

 Να σημειωθεί ότι υπάρχουν μέγιστα επιλέξιμα κόστη σε επιμέρους δαπάνες των παραπάνω κατηγοριών.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 20.000 € και μπορεί να φτάσει το ποσό των 200.000 €.

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Ελάχιστη δαπάνη 1ου έτους

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50 έως 65% και το ύψος καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

 Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδία κεφάλαια ή/ και δάνειο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων κάνοντας χρήση του τυποποιημένου έντυπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 06/02/2019.

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)