Επιχειρηματικότητα

  • Home

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism» με ακρωνύμιο “Enter-Value” του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα επιτάχυνσης Startup […]

Read More

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πολλοί διαφορετικοί ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς για την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, κοινός τόπος στους πιο σύγχρονους από αυτούς, αποτελεί ο συνδυασμός της έννοιάς της με αυτήν της καινοτομίας. Έτσι, “επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσω καινοτόμου οργάνωσης, με την ανάληψη ρίσκου και σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με σκοπό το κέρδος ή [...]
Read More