Απασχόληση

Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης συνιστούν εκ των πραγμάτων τον πυρήνα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, συνεργαζόμενοι με δεκάδες επιχειρηματικούς, εργοδοτικούς φορείς και ενώσεις, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, αναπτυξιακές εταιρίες, οργανώσεις εργαζομένων, κοινωνικούς εταίρους, κλπ.

Συμμετέχει σε πολλαπλές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της απασχόλησης, σε εταιρικές συμπράξεις είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος, είτε ως υπεργολάβος με την υλοποίηση πληθώρας πρωτοβουλιών και ανάπτυξης εργαλείων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε:

 

 • Μελέτες - έρευνες αγοράς εργασίας.
 • Τοπικά & Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση
 • Σχεδιασμός και λειτουργία δομών, ολοκληρωμένων πολιτικών, εταιρικοτήτων  προώθησης της απασχόλησης
 • Έρευνες και μελέτες σύζευξης κατάρτισης – απασχόλησης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολόγηση πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στήριξης απασχόλησης
 • Μελέτες οργάνωσης παραγωγής και εργασίας – αναδιάρθρωσης ανθρώπινου δυναμικού.

 

 

Τοπική – Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση της εταιρίας μας στο σχεδιασμό, συγκρότηση, υποστήριξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένων πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, την καθιστούν ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες συμβούλων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν μελέτες, έρευνες, προγράμματα, ενέργειες και συνεργασίες στους τομείς των:

 

 • Επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ
 • Περιφερειακής ανάλυσης
 • Αγοράς εργασίας
 • Κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής οικονομίας
 • Πολιτικών αστικής ανάπτυξης
 • Οργάνωσης δομών υποστήριξης πολιτικών
 • Αξιολόγησης πολιτικών
 • Μελετών επιπτώσεων

 

Βασικό μέσο ανάπτυξης πολιτικών αποτελεί η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. Η εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση αντίστοιχων έργων του δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, των εργοδοτικών φορέων και των ενώσεων τους, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

 • Την παρακολούθηση, αποδελτίωση των προκηρύξεων, προσκλήσεων και ανακοινώσεων των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Το σχεδιασμό των προτάσεων χρηματοδότησης
 • Την υποστήριξη της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρότητας
 • Τη συγκρότηση εταιρικοτήτων
 • Την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Την υποστήριξη στην υλοποίηση 

 

 

Ιδιωτικός τομέας - Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.τ.λ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση, αποδελτίωση και διάχυση των προκηρύξεων
 • Σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Διοίκηση, διαχείριση και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων και σχεδίων
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας – βιωσιμότητας