Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 01.01.1995)

 

α: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες οι οποίοι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ οι οποίοι θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους για τη δημιουργία εταιρείας μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

 

β: Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) μεταξύ αυτών οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την 1/1/1995 και σε κάθε περίπτωση να είναι κάτοχοι του πτυχίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 • Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει οι ωφελούμενοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης

 • Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 22.000 € (ατομικό) ή τις 35.000 € (οικογενειακό).

 • Ο μέσος όρους του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 €.

 • Οι αυτοαπασχολούμενοι να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της επιχείρησης μετά την 1/1/1995

 • Οι αυτοαπασχολούμενοι να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα από τις 1/1/2006 και μέχρι την υποβολή της αίτησης σε έναν τουλάχιστο επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ.

 • Να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία μόνο επαγγελματικήεγκατάσταση (μία έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα).

 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους συστήνοντας επιχειρήσεις με μία από τις ακόλουθες μορφές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμό).

 • Να κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ

 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα).

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ

 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01/01/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/ μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από τον 1/1/2015 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Λειτουργικά έξοδα, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό κόστος, Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Αγορά/ χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων.

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000 €. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων το ποσό μπορεί να ανέλθει έως τις 40.000 € ενώ στην περίπτωση συνεργασίας 3 ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζονται ως εξής:

1η περίοδος υποβολής: 05/07/2017 έως 09/08/2017

2η περίοδος υποβολής: 06/09/2017 έως 11/10/2017

3η περίοδος υποβολής: 08/11/2017 έως 13/12/2017

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)