Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν από νέες τουριστικές ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας του Ν. 4276/2014 και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα επιλέξιμες είναι:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1η εκταμίευση.

 • Για την κατηγορία Α, απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας.

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)

 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

   

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Αθλητικός Τουρισμός

 • Θαλάσσιος τουρισμός

 • Τουρισμός υπαίθρου

 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες: κτιριακές δαπάνες, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, προβολή – προώθηση, δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού, φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, λογισμικά, μεταφορικά, αμοιβές συμβούλων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται με 120.000.000 €

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Από 25.000 € έως 400.000 €. Έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Έως 50%

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τις 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. Ρέμβο Νικόλαο (2310814400-814068 εσωτ. 3)